Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok és tartalmuk

 1.1. EU szabályozás

A GDPR Általános célja

GDPR – General Data Protection Regulation A GDPR szabályozás lényege, hogy a korábban nemzeti hatáskörökben érvényben lévő adatkezelési szabályzatokat és folyamatokat Uniós hatáskörbe helyezze és egységes elvek szerint kezelje. 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) az EU-ban lévő magánszemélyek személyes adatainak magánszemély, vállalkozás, vagy szervezet által történő kezelését szabályozza.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbi tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg kell küldeni.

1.2. Magyarországi szabályozás

Az „Online Ügyintézés” felületén keresztül végzett adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:Infotv.);
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény;
 • 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről;
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:Eütv.);
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK -(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet);
 • Magyarország Alaptörvénye VI. cikk. 1-2-3.pontjában foglaltrendelkezéseknek.
 • Kire vonatkozik az adatvédelmi jogszabály?

 A jogszabály minden, az Unió területén tevékenységet folytató cég esetében alkalmazandó.

 • Mi a személyes adat?

 A személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak minősülnek.

Azok az azonosításra alkalmatlanná tett, titkosított vagy álnevesített személyes adatok, amelyek felhasználhatóak egy személy újra azonosítására, személyes adatnak minősülnek. Az általános adatvédelmi rendelet a személyes adatokat az adatok kezelése során használt technológiától függetlenül védi (Információtechnológiai, papír alapú, videokamera, stb.).

 • Milyen adatokat kezelhetünk, és milyen feltételek mellett?

Az adatkezelés szabályai többek között:

 • a személyes adatok kezelése jogszerű és átlátható legyen,
 • a személyes adatkezelésnek konkrét céllal kell rendelkeznie, melyeket ezek gyűjtésének időpontjában közölnie kell az érintettekkel.
 • kizárólag a megjelölt cél teljesítéséhez szükségesek személyes adatok gyűjthetők
 • személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek
 • a személyes adatok nem használhatók az eredeti adatgyűjtés céljával nem összeegyeztethető célra
 • Mennyi ideig őrizhetjük meg az adatokat, és kell-e őket frissíteni?

Az adatokat csak a lehető legrövidebb ideig tárolhatjuk. Természetesen figyelembe kell venni az adatkezelés okait, valamint az adatok meghatározott ideig történő megőrzésre irányuló jogi kötelmeket.

 • Miről kell tájékoztatnunk azokat, akiktől adatokat gyűjtünk?

 Az érintetteket tájékoztatni kell az adatgyűjtésről, melynek tartalmazni kell a következőket:

 • ki az adatkezelő (a vállalkozás, és ha van, az adatvédelmi tisztségviselő elérhetősége)
 • miért kezeli az érintettek személyes adatait
 • az érintett személyes adatok kategóriái
 • az adatkezelés jogalapja
 • mennyi ideig őrzi meg az adatokat
 • milyen más adatkezelő kapja meg az adatokat
 • továbbítják-e az EU-n kívülre az érintettek személyes adatait
 • az érintettnek joga van panaszt benyújtania a hatósághoz
 • az érintettnek joga van visszavonnia a hozzájárulását
 • Mikor kezelhetünk személyes adatokat?

Amikor az érintett hozzájárulását adta ehhez.

 • Mikor számít érvényesnek a hozzájárulás?

Az érvényes hozzájárulás:

 • önkéntes
 • tájékoztatáson alapul
 • konkrét célt szolgál
 • az adatkezelés minden okát világosan meg kell határozni
 • a hozzájárulás visszavonásának lehetősége tisztázott
 • Milyen probléma történhet, mi az az adatvédelmi incidens?

Adatvédelmi incidens történhet, amikor a cég által kezelt személyes adatok esetében sérülhet:

 • titoktartási kötelezettség
 • hozzáférhetőség
 • integritás

He ez bekövetkezik, és ez feltehetően kockázatot jelent az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokoltan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, köteles bejelenteni a felügyeleti hatóságnál. Az adatfeldolgozónak minden incidenst kötelezően jelentenie kell az adatkezelőnek.

 • Mi történik, ha valaki kifogást emel a vállalkozásommal szemben a személyes adatai kezelése miatt?

 A magánszemélyeknek joguk van személyes adataik kezelése ellen kifogást emelni, ha konkrét okokat mutatnak be az adatkezelés hatására vonatkozóan. Egyénileg kell megvizsgálni az ügyet.

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A szabályzat célja, hogy rögzítse a SchneiderAssist Kft.  által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A SchneiderAssist Kft.  a https://tudokezeles.hu/ honlapra látogatók, és az ezen keresztül árajánlatot kérők, vagy levelet küldők, illetve a honlapon található betegregisztrációt használók adatait gyűjti és kezeli.

Adatkezelő megnevezése

 1. Megnevezés: SchneiderAssist Kft. (székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 11. fszt.10.), továbbiakban Adatkezelő.
 2. Képviseli: Schneider Zsolt
 3. E-mail: schneiderassist21@gmail.com
 4. Telefon: +36 20 518 2110
 5. Web: https://tudokezeles.hu/
 6. További adatfeldolgozó(k):
 7. Megnevezés: Kardi-Soft Kft.
 8. Székhely: 9024 Győr, Csokonai utca 29.
 9. E-mail: kapcsolat@kardi-soft.hu
 10. Telefon: +36 21 300 71 72

 

 AZ ADATKEZELÉS KÖRE, CÉLJA, ÉRINTETTEK

 

 1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja.

Személyes adat               Adatkezelés célja

 

e-mail cím                        kapcsolattartáshoz szükséges adat

leletküldés (Adatkezelő alkalmazottak és külsős teljesítésbe bevont szolgáltatók)

egészségügyi tájékoztató és reklámcélú levélküldés

természetes személy                   az Ön azonosítása, illetve az Önnel való kapcsolattartás azonosítóadatok,
azonosító adatok                         kapcsolattartáshoz szükségesadat, számla kiállításhoz szükséges adat
(név, TAJ szám, szül. idő,
telefonszám, lakcím)

Egészségügyi adat                        Az Ön mérlegelésétől függ, hogy milyen adatokat szolgáltat.

                                                         az Ön eredményes gyógykezelésének elősegítése;

A személyes adatokat a https://tudokezeles.hu/ honlapra látogató Felhasználóktól az alábbi céllal gyűjtjük:

– Ügyfélszolgálati kapcsolattartás.

– Szolgáltatásainktól a Felhasználók kérésére tájékoztatás, árajánlat készítés, tanácsadás,  számlázás.

– Egyéb a Felhasználók által feltett kérdések megválaszolása.

– Pácienseink minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében

Valamennyi egészségügyi adatszolgáltatás az Ön mérlegelésétől függ, Ön jogosult eldönteni, hogy milyen adatot bocsát az Adatkezelő rendelkezésére. A mérlegelés során kérjük, legyen figyelemmel saját érdekeire, hiszen gyógykezelésének eredményessége nagyban függ a kezelőorvosa rendelkezésére bocsátott információktól, illetve arra, hogy Ön köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni, és ennek keretében tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről);

saját betegségével összefüggésben mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti (így különösen a fertőző betegségekről és állapotokról);

minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig, valamint a jogszabályban meghatározottak alapján kezeli. A hozzájárulásának visszamondását a schneiderassist21@gmail.com e-mail címre küldött levelében kezdheti meg.

 1. Az egészségügyi ellátáshoz, gyógykezeléshez kapcsolódó adatkezelés

Jelen tájékoztató alkalmazásában gyógykezelésnek minősül minden olyan tevékenység, amely az egészség megőrzésére, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, megállapítása, gyógyítása, a megbetegedés következtében kialakult állapot romlás szinten tartása vagy javítása céljából az érintett közvetlen vizsgálatára, kezelésére, ápolására, orvosi rehabilitációjára, illetve mindezek érdekében az érintett vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, gyógyászati ellátások kiszolgálását.

Továbbá egészségügyi adatnak minősül az érintett személy testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).

 1. Az adatkezelés időtartama

Ön jogosult hozzájárulását az önkéntesen rendelkezésre bocsátott, és a gyógykezelés során fel nem használt adatai – így e-mail címe és telefonszáma – vonatkozásában visszavonni.

Az egészségügyi dokumentációra vonatkozó adatkezelés kötelező időtartamát az az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) határozza meg, amelynek rendelkezései az Adatkezelőre nézve kötelezőek, így az adatkezelés időtartama az ott meghatározott időtartamokhoz igazodik.

Egészségügyi dokumentáció a gyógykezelés során az Adatkezelő tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.

 1. Adatkezelő honlapjának látogatásával kapcsolatos adatkezelés

A www.schneidermed.hu tulajdonosa és üzemeltetője a SchneiderAssist Kft.

Az adatkezeléssel érintettek köre: A webhelyet meglátogató minden Felhasználó (a továbbiakban érintett), a webhelyen elérhető szolgáltatások igénybevételétől függetlenül.

Az adatkezelés jogalapja:

A szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatkezelés tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a. A látogatáselemzés és marketing tevékenységeket lehetővé tevő adatkezelés tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) 6. cikk(1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Az érintett a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban járulhat hozzá a látogatáselemző és a marketing célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez. Az adatkezelő webhelye online kapcsolat felvételi űrlapot tartalmaz. Ezen adatkezelés tekintetében az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) 6. cikk(1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. Kezelt adatok körének meghatározása: Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt „sütik” működéséhez, a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához, a webhely látogatottságának méréséhez szükséges adatok körét érinti, így különösen az érintett által használt eszköz IP címét. Az online kapcsolatfelvétel tekintetében a kezelt adatok köre az érintett által megadott személyes adatok, így különösen a név, cégnév, telefonszám és elektronikus elérhetőség. Az adatkezelés célja: A „sütik” és a naplófájlok használata a webhely felhasználóbarát és biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek. Az ezekkel megvalósuló adatkezelés célja a webhely felhasználóbarát működésének biztosítása az érintett Felhasználó számára, továbbá a webhely látogatottságának mérése annak érdekében, hogy az érintettek igényeinek megfelelően alakíthassa az adatkezelő. Ez utóbbi adatok méréséhez az adatkezelő informatikai rendszere a Google Analytics eszközeit használja. Az online kapcsolatfelvétel tekintetében az adatkezelés célja az érintettel történő kapcsolatfelvétel megkönnyítése.

 1. Az orvosi titoktartás

Ön jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott orvosi titkot – amely az egészségügyi és személyes adatok együttese – csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. Önnek joga van továbbá arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. Az Adatkezelő az orvosi titkot fokozott védelemben részesíti; az orvosi titok harmadik személy részére történő kiadására kizárólag abban az esetben jogosult, ha Ön – a kiszolgáltatandó titokkör pontos ismeretében – írásbeli felmentést ad a titok kiadására; valamint, ha az adatátadásra törvény hatalmazza fel vagy kötelezi az Adatkezelőt, mint adatkezelőt.

Az Ön hozzájárulása hiányában is közölni kell egészségügyi adatait:

 • ha azt törvény elrendeli;
 • mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi;
 • az Ön ápolását, gondozását végző személlyel közölni lehet azokat az egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya az Ön egészségi állapotának károsodásához vezethetnek.
 1. Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyi és egészségügyi adatokhoz az Adatkezelő munkavállalói, illetve a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, és a gyógykezelésben közreműködő személyek (pl. közreműködő orvosok) férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például az Ön gyógykezelésében közreműködő orvosok és asszisztensek az adott vizsgálat vagy kezelés lefolytatása érdekében megismerhetik az Ön személyes és egészségügyi adatait. Emellett például az Adatkezelő gyógyító tevékenységében közreműködő egyéb személyek pl. a laboratóriumi szolgáltatást végző társaságok alkalmazottai szintén megismerhetik az Ön személyes adatait is, ha gyógykezelése során laborvizsgálat elvégzése válik szükségessé. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait állami szervek számára, például, ha Ön olyan súlyos fertőző betegségben szenved, amellyel kapcsolatban a járványügyi szabályok előírják a megfelelő egészségügyi intézmények (pl. Országos Tisztifőorvosi Hivatal) értesítését.

Papíralapú tárolás

Papíralapon az Adatkezelő az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációt az alábbi címen, külön helyiségben tárolja: 2030 Érd, Ercsi út 11. fszt.10.

Elektronikus tárolás

Az Adatkezelő az adatok rögzítése során a DokiRex.NET betegnyilvántartó szoftvert alkalmazza, melynek célja, hogy a személyes és egészségügyi adatokat oly módon rendszerezze, amely a gyógykezelés adminisztrációját a kezelőorvos számára biztosítja, továbbá megkönnyíti.

Biztonsági intézkedések

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Ön személyes és egészségügyi adatait védjük a jogosulatlan hozzáféréstől. Ennek érdekében a papír alapú és elektronikus adatokhoz az orvosnak és asszisztensnek van hozzáférési jogosultsága.

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez valójog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Adatkezelő tájékoztatását vonatkozóan, hogy az Adatkezelő milyen személyes és egészségügyi adatait kezeli, egyúttal kérheti a jogalap, az adatkezelési cél, a forrás és az adatkezelés időtartamának megjelölését; továbbá arra vonatkozó tájékoztatását, hogy az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította személyes vagy egészségügyi adatait. Ön jogosult megismerni az Önről készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen azzal, hogy az egészségügyi dokumentációval az Adatkezelő mint egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adatokkal pedig Ön, mint beteg rendelkezik.

Ön jogosult továbbá:

 • a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni;
 • az Önre vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni;
 • az egészségügyi dokumentációba betekinteni, arról kivonatot vagy másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni;
 • a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot kapni;
 • egészségügyi adatairól – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni.

Az Adatkezelő az erre irányuló kérelmet annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A helyesbítéshez való jog

Ön az Adatkezelő jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül írásban kérheti, hogy módosítsa valamely személyes adatát (például kérheti e-mail címének módosítását). Az Adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Egyebekben az egészségügyi dokumentációval kapcsolatban Ön jogosult az Ön által pontatlannak vagy hiányosnak vélt, Önre vonatkozó egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, amelyet a kezelőorvos, illetve más adatkezelő a dokumentációra saját szakmai véleményének feltüntetésével jegyez rá. A hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően törölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.

A betekintéshez való jog korlátai, illetve speciális esetei

Amennyiben az Önről készült egészségügyi dokumentáció más személy magán titokhoz való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak az Önre vonatkozó rész tekintetében gyakorolhatja betekintési jogát. Cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog az Eütv. által arra felhatalmazott személyt illeti meg.

Az Ön házastársa, egyenesági rokona, testvére, valamint élettársa írásos kérelme alapján – a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén – biztosítjuk az egészségügyi dokumentációba való betekintés jogát, ha az egészségügyi adatra a kérelmezők életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve egészségügyi ellátása céljából van szükség és az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.

Az Ön halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse írásos kérelme alapján jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségén kivonatot, másolatot készíteni.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő adatkezelése ellen írásban tiltakozzék, ha személyes adatát közvetlen üzletszerzés vagy közvélemény-kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő az Ön adatait pl. egészségpénztár vagy biztosító részére kívánná átadni.

 

2.1 Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által történik kép feltöltése a honlapra, kerülni kell az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a hely adatokat a honlapon található képekből.

2.2 Kapcsolatfelvételi, és árajánlatkérő, valamint betegregisztrációs űrlapok

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Családi és utónév: nem szükséges megadnia a nevét. Azonban kapcsolatfelvételi-, és árajánlatokkérő űrlapok kitöltése esetén, – mely később az ellátás és ezzel összefüggő iratok (lelet, számla) kiállításának alapjául szolgál, kérjük az Ön nevét. Amennyiben nem adja meg a nevét, a SchneiderAssist Kft. tájékoztatja Önt arról, ha nevének ismerete nélkül nem tudja megrendelését, vagy egyéb kérését szerződésszerűen teljesíteni.

Emailcím: az e-mail cím a SchneiderAssist Kft.  és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja, például erre küldjük meg árajánlatunkat vagy válaszunkat kérdéseivel kapcsolatban.

Telefonszám: nem szükséges megadnia telefonszámát, azonban a szolgáltatásokkal, vagy időpontokkal kapcsolatos egyeztetés céljából kérjük adja meg telefonszámát.

Postai elérhetőség: Önnek nem szükséges megadnia a postai elérhetőségét. Amennyiben cégünk válaszát postai úton szeretné megkapni, akkor kérjük, adja meg a postai elérhetőségét.

Az ügy tárgya: iratkezeléséhez (iktatás, szignálás) szükséges adat  

Kérjük, fogalmazza meg levelének tartalmát: akkor tudunk érdemben segítségére lenni, ha pontosan leírja miben szeretne tájékoztatást, árajánlatot stb. kérni.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy ha teljesen névtelenül szeretne velünk kapcsolatba kerülni, akkor kérdéseit, kéréseit más módon hozza a SchneiderAssist Kft.  tudomására (például az Ön kilétével semmilyen módon összefüggésbe nem hozható e-mail címről, névtelenül) az info@schnedermed.hu címre írt levelével.

2.3 Sütik/Cookiek

 A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében. Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Biztonsági cookie. Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

Levelező és árajánlatkérő űrlap kitöltése után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

2.4 Analitika

A Google Analytics és Google AdWords Követőkódját (Google Analytics Tracking Code) a https://tudokezeles.hu/ tulajdonra abból a célból telepítettünk, hogy Ügyféladatokat gyűjtsön, melyekből elemzések készítésének segítségével hatékonyabban és jobban tudjuk ügyfeleink igényeit kiszolgálni.

2.5 Technikai adatok

Az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a weboldalak automatikusan naplózzák. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. 

 

 • Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek, Youtube stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

 1. Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

 

 Az adatkezelés időtartama

A SchneiderAssist Kft a személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az info@schneidermed.hu e-mail címre, vagy a 2030 Érd Ecseri út 11. fszt. 10. szám alá küldött levelében bármikor visszavonhatja.

Az kapcsolatfelvételi-, és árajánlatkérő űrlapon   megadott személyes adatok kezelése az űrlap kitöltésével és elküldésével kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart.

Fentiektől eltérhetnek, a jogszabályokban (adózási, számviteli stb.)  foglalt adatmegőrzési, adatfeldolgozási, adattovábbítási kötelezettségek teljesítése.

 1. Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

  

 • Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 • A tájékoztatás kérése

Ön az  info@schneidermed.hu emailcímen, vagy 2030 Érd Ecseri út 11. fszt. 10. szám alatti postacímünkön keresztül, írásban tájékoztatást kérhet

 -milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési cél miatt,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli a SchneiderAssist Kft, 

– kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A weboldalon regisztrált fiók, vagy árajánlatkérő illetve levelező űrlap kitöltése esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott.

 • A helyesbítés kérése 

Ön az  info@schneidermed.hu emailcímen, vagy 2030 Érd Ecseri út 11. fszt. 10. szám alatti postacímünkön keresztül, írásban kérheti, hogy a SchneiderAssist Kft módosítsa valamely személyes adatát (pl. e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

 

4.4 A törlés kérése

Ön az  info@schneidermed.hu  emailcímen, vagy 2030 Érd Ecseri út 11. fszt. 10. szám alatti postacímünkön keresztül, írásban kérheti a SchneiderAssist Kft a személyes adatainak a törlését.  A törlési kérelmet a abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály Simlex Fenster Kft-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. Pl. számviteli szabályok 

4.5 Az adatok zárolásának kérelme

Ön az  info@schneidermed.hu  emailcímen, vagy 2030 Érd Ecseri út 11. fszt. 10. szám alatti postacímünkön keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a SchneiderAssist Kft zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. 

4.6 A tiltakozás  

Ön az  info@schneidermed.hu  emailcímen, vagy 2030 Érd Ecseri út 11. fszt. 10. szám alatti postacímünkön keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a SchneiderAssist Kft személyes adatait közvetett üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

 1. Hová továbbítjuk az adatokat

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

 

5.1 Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

 

Az adatokat alapértelmezetten nem osztjuk meg senkivel.

A honlap levelező-, vagy árajánlatkérő rendszerén keresztül személyes adatokat megadó felhasználók személyes adatai a SchneiderAssist Kft védett számítógépes rendszerén tárolásra kerülnek. A honlap, vagy a cég rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és esetlegesen szerkeszthetik.

Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni az adatokat, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Amennyiben az https://tudokezeles.hu/   honlapon található betegellátási tevékenységek természete megkívánja, hogy egyéb szakember bevonásra kerüljön, és megosztjuk az adatokat, erről külön tájékoztatást nyújtunk az érintetteknek.

5.2 Kik végzik az adatok feldolgozását

 • Belső munkatársak, informatikai rendszer üzemeltetői

Az Ön kiszolgálására hivatott ügyintézők, orvosok, egészségügyi munkatársak, informatikai szakemberek.

A honlap és belső informatikai rendszer üzemeltetésével megbízott munkatársak

 

 • Könyvelés

A SchneiderAssist Kft -n kívül az alábbi vállalkozások vagy személyek, a továbbiakban adatfeldolgozó(k) végzik:

 1. Tárhelyszolgáltatás

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

1097 Budapest

Könyves Kálmán körút 12-14

Magyarország (Európai Unió)

 1. Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd. 4

Grand Canal Squaren Grand Canal

Harbour Dublin 2

Írország (Európai Unió)

 1. Google LLC,

1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043

(Amerikai Egyesült Államok)

Az adatokat a fentieken kívül harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag a SchneiderAssist Kft árajánlatkérő-, és levelezőrendszerében érkezett kérdések és kérések megválaszolására, az ezzel kapcsolatos írásbeli tájékoztatás fenntartására használjuk.

A látogatók által a beküldött leveleket automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

Adatokat fentieken kívül, csak jogszabály által kötelezően előírtak alapján adunk ki. (pl. bűnüldözés, bírósági eljárás)

 

 1. Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

A SchneiderAssist Kft megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a számítógépeken tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést korlátozza, és  mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

Az adatokat védett számítógépeken tároljuk.

 1. Érvényben lévő eljárások adatkezelési sérelmek esetén

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a SchneiderAssist Kft ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:  https://birosag.hu/torvenyszekek

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása

Ön a Nemzeti kezdeményezheti, ha az Adatkezelő megsérti az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályokban foglaltakat, vagy az Európai Unió kötelező és erre vonatkozó jogi aktusát.

A NAIH elérhetősége: https://naih.hu/index.html

Amennyiben az Ön megítélése szerint az Adatkezelő az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértette, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni, melynek elérhetőségei azalábbiak:

Székhely (ügyfélszolgálat): 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 1 391 14 00

Telefax: +36 1 394 14 10

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelő egyébként kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége és titoktartási kötelezettségének gyakorlása során az Önnel vagy munkáltatójával kötött szerződésnek, a vonatkozó szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

 1. Milyen harmadik féltől származó adatokat kapunk

Harmadik féltől kapott személyes adatoka:

 • Laboratóriumból érkező leletek.
 • A egészségügyi tevékenységgel és gyógyítással összefüggően és annak célját szolgáló egyes személyektől, szervezetektől (pl. orvos, talpbetét készítő) kapunk adatokat.
 1. Kapcsolati adatok

Az érintett a személyes adatainak védelmével kapcsolatos bármely kérdésben a SchneiderAssist Kft munkatársával felveheti a kapcsolatot.

Az érintett jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 1. Megnevezés: SchneiderAssist Kft. (székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 11. fszt.10.), továbbiakban Adatkezelő.
 2. Képviseli: Schneider Zsolt
 3. E-mail: schneiderassist21@gmail.com
 4. Telefon: +36 20 518 2110
 5. Web: https://tudokezeles.hu/

 

 1. További információk, egyéb rendelkezések

 

A weboldal fenntartja a jelen Nyilatkozat jövőbeni módosításának jogát, ezért ajánlja, hogy időnként újra látogasson el a nyilatkozatot tartalmazó weboldalra.

A jelen dokumentumra és a személyes adatok felhasználására Magyarország jogrendje az irányadó.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott, vagy gyűjtött adatokat a SchneiderAssist Kft.  az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, és lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

SchneiderAssist Kft.  kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi minden olyan intézkedést, amely biztosítja, hogy a személyes adatok védettek legyenek, illetőleg mindent tőle telhetőt megtesz, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A SchneiderAssist Kft.  fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi szabályzatot módosítsa, melyről a Honlap látogatóit értesíti, akiknek ezt követően el kell fogadni a módosításokat.

 

                                                             SchneiderAssist Kft. 

Azonnali hívás